Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Технически ръководител

Технически ръководител

  • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
  • Начало на стажа: 11/10/2023
  • Край на стажа: 31/12/2023
  • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Конструктивно инженерство, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството

 

1. Осъществява непосредственото оперативно, техническо и административно ръководство на строителния обект;
2. Подробно проучва проектно сметната документация и работните чертежи;
3. Контролира и координира работата на подизпълнителите;
4. Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите;
5. Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя нови актове на коригирани и впоследствие признати работи от инвеститора;
6. Следи за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи;
7. Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползувана механизация и др.;
8. Изготвя и подписва нормираните планови задания, наряди и др.;
9. Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила;
10. Изработва актовете, които подписва инвеститора;
11. Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците;
12. Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;
13. Не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
14. Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;
15. Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
16. Снема (закрива) обекта от отчет;
17. Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта;
18. Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали.

 

Изисквания

 

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове в областта на ТСУ и строителството
б) методите и технологията на извършваните СМР
в) свойствата и качествата на материалите

 

2. Образование: висше техническо, средно специално;
3. Професионален опит: трудов стаж по специалността;
4. Отлични комуникационни умения;
5. Отлични организационни умения;
6. Компютърна грамотност – Windows; AutoCad; Офис пакет – Word, Excel, Outlook;
7. Владеенето на чужди езици е предимство;

 

Моля, кандидатствайте през уебсайта или изпратете вашата кандидатура на info@bultransbuild.com.

 

Репутация