Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 г. в София. Сдружението е създадено на основание чл.9 от ЗМСМА и е регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в обществена полза. В НСОРБ членуват на  доброволен принцип всички общини в Република България. Основна цел на НСОРБ е защита на общите интереси на българските общини и развитие на местно самоуправление и местна демокрация.

Повече информация можете да намрите на нашия сайт https://www.namrb.org/bg

На основата на подписани меморандуми за сътрудничество с редица водещи университети и с цел привличане на млади специалисти с желание да се разиват в местното самоуправление, НСОРБ разработи Стажантска програма.

Всичко за програмата и възможностите, които предлага можете да прочетете на страницата на НСОРБ https://www.namrb.org/bg/deynost/stazhantska-programa-na-nsorb

или в социалните мрежи https://www.facebook.com/profile.php?id=100088250349468

Стажове

Подходящ за специалност(и): Архитектура, Геодезия, Строителство на сгради и съоръжения, Урбанизъм
Начало: 01/03/2023
Край: 31/03/2023

Репутация